ریاست دانشکده: مریم نادران طحان

تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: مامایی

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیک: naderan@iauahvaz.ac.ir