ریاست دانشکده: خانم افسانه عالیوند

سوابق:

مربی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش آموزش داخلی و جراحی)

شماره تلفن / نمابر:

۳۳۷۴۸۶۷-۰۶۱۱

پست الکترونیکی: alivand@iauahvaz.ac.ir