ریاست دانشکده: علیرضا تقیان دشت بزرگ

تحصیلات: فوق لیسانس آموزش پرستاری

بورسیه دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی