ریاست دانشکده: رؤیا ذکاوتی

تحصیلات: دکتری تخصصی ph.d

رشته تحصیلی: میکروب شناسی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: zekavati@gmail.com

Google Scholar