ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۳۲۴۹

ریاست دانشکده پرستاری و مامائی هم اکنون به عهده آقای علیرضا تقیان دشت بزرگ می‌باشد.


سوابق:

تحصیلات :

- دوره لیسانس؛ رشته تحصیلی :   پرستاری    دانشگاه محل تحصیل :  علوم پزشکی شهید بهشتی     

- دوره فوق لیسانس؛ رشته تحصیلی : آموزش پرستاری                دانشگاه محل تحصیل :  تربیت مدرس    

-دوره دکتری : رشته تحصیلی : مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی   دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران

 

 سوابق اجرائی در آموزش عالی (دولتی ـ غیر دولتی)

 • ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیماناز سال 1378تا سال 1382
 •  ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان از سال1383تا سال 1385
 • ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر  از سال1388تا سال  1393
 •  معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان از سال 1371 تا سال  1378
 •  معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  شوشتر ازسال 1392 تا سال 1394
 • سرپرست معاونت اداری و مالی واحد اهواز از سال 1397 تا 1398
 • سرپرست معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان از سال 1398 
 • عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان ( رئیس واحد منتخب )از سال 1391 تا سال 1393
 •  مشاور ریاست دانشگاه و مسئول راه اندازی معاونت علوم پزشکی دانشگاه عدالت (1394)
 •  مدیرکل امور آموزشی دانشگاه عدالت (1394)
 • مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان سال 1373
 •  مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز از سال 1386  تا سال  1387 
 • رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز از سال 1386 تا سال 1387
 • رئیس کمیته معاونین آموزشی و دانشجویی منطقه چهارده دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1390 تا  1392 
 • رئیس کمیته انفورماتیک منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی از سال  1385 تا سال 1386
 • عضو شورای راهبردی توسعه معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1393 تا سال 1396
 • عضو دبیرخانه کمیته اموزش پرستاری و مامایی معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1396 
 •  نماینده معاونت محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در گروه بازرسی دفتر نظارت و ارزشیابی وزارت بهداشت و درمان در رشته پرستاری در استان های خوزستان ، فارس و سیستان و بلوچستان از سال 1393 (تاکنون ادامه دارد)
 • عضو کمیسیون دائمی هیئت امناء منطقه چهارده دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1389 تا سال 1391
 • عضو هیئت اجرایی جذب هیئت علمی منطقه چهارده دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1388 تا سال 1391
 • عضو کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویی منطقه چهارده دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1390 تا سال  1391
 • عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی منطقه چهارده دانشگاه آزاد اسلامی از سال  1388 تا سال 1390
 • عضو کمیته تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی منطقه چهارده دانشگاه آزاد اسلامی  از سال 90 تا 1393
 • عضو شورای ساماندهی پذیرش دانشجو منطقه چهارده دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1391 تا سال 1393
 • عضو کمیته گسترش رشته ها در منطقه چهارده دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1391 تا سال 1392 
 • ریاست دانشکدهپرستاری و مامایی دانشگاهآزاد اسلامی واحد اهواز. از سال 1387تا سال1388
 •  مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان سال 1373
 •  مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز از سال 1386  تا سال  1387
 • رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز از سال 1386 تا سال 1387
 • مدیریت گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان سال  1371

  -    دبیر شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز از سال 1386  تا سال 1388

-    دبیر شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز از سال 1387  تا سال  1388

-    عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال 1388

        -   عضو شورای باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال 1388

       -   عضو کمیته ترفیعات اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر از سال 1393 تا سال 1394

       -   عضو کمیته بهینه سازی و ارتقاء کیفیت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر از سال 1393 تا سال 1394

       -   رئیس کمیته ارتقاء کیفیت و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز از سال 1387 تا سال 1388

       -   عضو کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر از سال 1392 تا سال 1394

       -  عضو کمیته اجرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر از سال 1393 تا سال 1394

       -  عضو ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر از سال 1392 تا سال 1394

       -   عضو کمیته نظارت و کمک به استقرار شرکتهای دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر از سال 1393 تا سال 1394

 

پست الکترونیکی 

Taghian@iauahvaz.ac.ir