معاونت پژوهشی دانشکده

تعداد بازدید:۲۴۳۳

 

حوزه معاونت پژوهشی دانشکده

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

مدیر پژوهشی

رامین غریب وند نوترکی

۳۳۶۴

مسوول کتابخانه

سحر قنبری

۳۳۹۱

کارشناس آزمایشگاه های: پراتیک پرستاری و پراتیک مامایی

اکرم همیوند

۳۴۹۶

کارشناس آزمایشگاه های: فیزیولوژی و میکروبیولوژی

الهام انصاری

۳۳۰۲

تکنسین آزمایشگاه بیوشیمی و تشریح ، سلول و بافت و ایمونولوژی

مرجان آذرگون

۳۴۴۸