معاونت آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۳۰۴۰
 

حوزه معاونت آموزشی

 

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس داخلی

 

معاونت آموزشی دانشکده

 

خانم نادران طحان

 

۳۲۵۸

 

مدیر گروه پرستاری

 

خانم آقا امیری

 

۳۲۹۴

 

مدیر گروه مامایی

 

خانم شهنی 

 

۳۲۵۹

   

 

 

 

رییس اداره آموزش

 

خانم لندی

 

۳۳۱۴

 

کارشناس آموزش پرستاری

 

خانم نامداری

 

۳۳۱۴

 

کارشناس آموزش مامایی

 

خانم باقری

 

۳۴۶۲

 

کارشناس بالینی مامایی

 

خانم توکلی

 

۳۴۲۷

 

کارشناس بالینی مامایی

 

خانم ارشادی

 

۳۴۲۷

کارشناس آموزش 

خانم عندلیب

 

۳۴۲۷