آزمایشگاه فیزیولوژی-تحقیقاتی

تعداد بازدید:۲۰۵۳

آزمایشگاه فیزیولوژی و تحقیقاتی
مسئول آزمایشگاه: حنان نظایر کار‌شناس ارشد مدیریت آموزشیآزمایشگاه فیزیولوژی برای دانشجویان گروه‌های پرستاری و مامایی در گروه‌های ۱۰ تا ۱۴ نفره برگزار می‌گردد. در این آزمایشگاه دانشجویان انواعی از آزمایشات مرتبط با واحد فیزیولوژی عملی را انجام می‌دهند. این آزمایشگاه جهت انجام امور تحقیقاتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. دستگاه موجود شامل میکروسکوپ، بن ماری آب جوش، هموگلوبینوم‌تر، میکروسانتریفیوژ، شیکر، اسپیروم‌تر، سانتریفیوژ، استریوسکوپ، فریزر ۸۶- درجه و.... می‌باشند.

در این آزمایشگاه علاوه بر کارهای تحقیقاتی، آزمایشات زیر برای هر دو گروه پرستاری و مامایی انجام می‌شود:  
 
  
■ شمارش گلبول‌های قرمز

■ شمارش گلبول‌های سفید


 ■ تفکیک گلبول‌های خونی

■ تشخیص خون

 
■ گسترش خون محیطی


 ■ تعیین هموگلوبین
 
■ تعیین هماتوکریت

■ تعیین گروه خونی

■ اسپیرومتری

■ زمان سیلان انعقاد

■ زمان انعقاد خون


تجهیزات آزمایشگاهی فیزیولوژی

عنوان

تعداد

میکروسکوپ  المپیوس

4 عدد

میکروسکوپ نیکون

2 عدد

استریوسکوپ

2 عدد

سانتریفوژ 16 خانه

1 دستگاه

بن ماری جوش

1 دستگاه

میکروهماتوکریت

1 دستگاه

اسپیرومترو ثبات آن

1 دستگاه

فریزر  (86 –) درجه سانتی گراد

1 دستگاه

ویدیو پروژکتور و پرده

1 دستگاه

فور

1 دستگاه

کامپیوتر

1 دستگاه

یخچال

1 دستگاه

هات وپلیت و ترازوی دیجیتالی (هرکدام)

1 دستگاه