مدیر گروه

تعداد بازدید:۲۶۵۱

 

 

مدیر گروه مامایی

شقایق شینی زاده عمادی

کارشناسی ارشد مامایی  در حال حاضر مدیر گروه آموزشی مامایی را عهده دار می باشد.

ت