مدیر گروه

تعداد بازدید:۲۷۴۶

 

 

 

مدیر گروه پرستاری

مریم آقاامیری

کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی و جراحی

تلفن تماس: ۳۳۳۴۸۳۵۱ داخلی ۳۴۹۲
Email: amiri.mana@yahoo.com