آیین نامه های EDO

تعداد بازدید:۱۱۸۴

شرح وظایف دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO)

۱- همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

۲- همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرآیندهای آموزش در دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

۳- ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

۴- ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرآیند یاددهی _ یادگیری، اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

۵- شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده