کمیته برنامه ریزی آموزشی

تعداد بازدید:۱۵۲۶

برخی از اهداف و فعالیتهای کمیته برنامه ریزی آموزشی

 • پیگیری ارائه طرح درس( Lesson plan)
 • پیگیری تدوین برنامه های دوره های آموزشی( Course plan) توسط اعضاء هیئت علمی و گروههای آموزشی
 • مشارکت در برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرای شیوه های نوین آموزشی
 • پیگیری تدوین و بازنگری برنامه راهبردی دانشکده
 • پیگیری تدوین و همکاری در ارزشیابی برنامه راهبردی دانشکده
 • پیگیری تدوین و همکاری در ارزشیابی برنامه عملیاتی گروه های آموزشی
 • نیازسنجی در ارتباط با موضوعات تخصصی، همکاری با آموزش مداوم دانشگاه
 • شناسایی روزآمد نیازهای آموزشی
 • تعیین اولویت های برنامه های آموزشی، تهیه فهرست موضوعات آموزشی
 • نیازسنجی آموزشی اعضا ء هیئت علمی، همکاری در طرح و برنامه ریزی کارگاههای آموزشی
 • توسعه ی توانایی های اساتید در گسترش روش های بهینه و نوین آموزش