کمیته پژوهش

تعداد بازدید:۱۲۰۴
 

  هدف :

    سیاست گزاری، سازماندهی، ارتقاء، هدایت و نظارت طرحهای مرتبط با آموزش پرستاری و مامایی و ترویج فرهنگ پژوهش 

 اھداف واحد پژوھش در آموزش

1.      ایجاد تحول در برنامه ھای آموزشی دانشکده

2.     ھدایت و انجام پژوھش در آموزش جھت بستر سازی تصمیم گیری ھای آموزشی و ارتقاء کیفیت سطح آموزشی

3.   تلاش در جھت تقویت کمی و کیفی پژوھش ھای آموزشی

4.     تلاش در جھت توسعه فرھنگ پژوھش در آموزش

5.      تلاش در جھت افزایش سھم اعتبارات طرح ھای پژوھش در آموزش

6.      ھدفمند کردن طرح ھای تحقیقاتی پژوھش در آموزش

7.       ارائه مشاوره به مجریان طرح ھای پژوھش در آموزش

8.    تلاش در جھت کاربرد نتایج تحقیقات پژوھش در آموزش

9.      ھدایت و ھمکاری با پایان نامه ھای مرتبط با آموزش پرستاری

10.   ارایه نظرات در خصوص طرح ھای پژوھشی در زمینه آموزش

فعالیتهای کمیته پژوهش در آموزش:

1.    نیازسنجی در خصوص مسائل مرتبط با آموزش پرستاری و مامایی

2.     تعیین اولویتهای پژوهش در آموزش در جهت ارتقاء کیفی سطح آموزش پرستاری و مامایی

3.    بررسی روند انجام پژوهش های کاربردی در زمینه مسائل نوین آموزش  پرستاری و مامایی

4.  پژوهش در فرایند یاددهی- یادگیری در نظام آموزش پرستاری و مامایی

5.      جذب اعضای علاقه مند به تحقیقات کیفی و کمی مرتبط با آموزش پرستاری و مامایی

6.    انتشار و تألیف و ترجمه در زمینه آموزش پرستاری و مامایی

7.  ارائه خدمات مشاوره ای به اساتید