کمیته اعتبار بخشی

تعداد بازدید:۱۲۶۸

 

کمیته اعتبار بخشی

هدف این فرآیند آن است که کیفیت مؤسسه های آموزشی را گواهی کند و آنها را در بهبود امورشان یاری دهد.   اعتباربخشی، ابزاری برای مستند نمودن کیفیت آموزش پزشکی است.ارزش واقعی اعتبار بخشی کنترل نیست، بلکه شروع  فرآیندهای تکوینی است که منجر به ارتقا کیفیت در محدوده تعهدات خود مؤسسه می گردد.اعتباربخشی باید کمتر به   صورت مداخله قلمداد شود، بلکه باید به عنوان وسیله ای برای نظم بخشی موسسات مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین باید معیار و روش ها برای اعتباربخشی به صورتی توسعه یابند که در روند ارزشیابی واثربخشی آموزش موسسه  مربوطه لطمه ای وارد نسازد.

 

اهداف اعتبار بخشی

 • تایید دستیابی مؤسسه به سطح استاندارد رسمی و مدون
 • کمک کردن به دانشجویان در امر شناسایی مؤسسات معتبر و قابل قبول
 • کمک به مؤسسات در تعیین میزان واحدهای انتقالی قابل پذیرش
 • کمک به شناسایی مؤسسات و برنامه ها به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی
 • محافظت یک مؤسسه در مقابل فشارهای زیان بخش درونی و بیرونی
 • افزایش سطح استاندارد در میان مؤسسات آموزشی
 • مشارکت جامع اعضای هیئت علمی و کارکنان در امر برنامه ریزی و ارزشیابی مؤسسه
 • تعیین معیارها و ملاک ها برای صدور گواهینامه و پروانه تخصصی و ارتقاء کیفی دروس
 • فراهم آوردن معیارها و شرایطی به عنوان ابزار تعیین شایستگی و استحقاق دریافت کمک از دولت

 

ماده:1 شرح وظایف

 • انجام اعتباربخشی دانشکده به طور مستمر و ابلاغ نتایج به مسئول EDO
 • بهینه نمودن فعالیتهای دانشکده در هر 8 حوزه

ماده:2 ترکیب کمیته

 • مسئول کمیته به عنوان دبیر EDO
 • معاونین آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اداری، مالی

ماده:3 تواتر و تصمیمات جلسات کمیته

 • هر نیمسال با توجه به بازخوردهای داوری تصمیمات اجرایی اتخاذ می گردد.

ماده:7 نحوه بهره گیری از تصمیمات جلسات کمیته واعلام نتایج به معاونت آموزشی و رئیس واحد

 

مقاصد فرآیند اعتبار بخشی:

Quality Control - کنترل کیفیت

Quality assurance-  تضمین کیفیت

quality improvement-  ارتقاء کیفیت

 • ترکیبی از موارد فوق

سیستم اعتبار بخشی باید:

 • معیارهای قابل قبول و مناسب را پیشنهاد نماید.
 • عملکرد را نسبت به معیارها سنجش کند.
 • روش های ارزیابی قابل اجرا و پذیرفته شده را ارائه نماید.
 • ارزیابی قابل اعتماد و تفکیک کننده را ارائه نماید.
 • ارزیابی موثر مبتنی بر عملکرد را ارتقاء بخشد.
 • کیفیت محور باشد نه پاسخگو محور

 

اعتبار بخشی موسسات آموزشی در 8 حوزه زیر صورت می پذیرد:

 1. رسالت و اهداف
 2. مدیریت
 3. منابع و امکانات
 4. آموزش کارکنان
 5. هیات علمی
 6. خدمات دانشجویی
 7. پژوهشی
 8. آموزش دانشجو

 

 

نکات مهم در انجام اعتباربخشی توسط موسسات آموزشی:

رسالت و اهداف

در این حوزه اهداف بلند و کوتاه مدت بایستی مکتوب یا در سایت برای هر واحد علوم پزشکی و یا هر دانشکده موجود باشد و اعضای هیات علمی و کارکنان ارشد بایستی از آنها مطلع باشند. شیوه ارزیابی این موارد بصورت مراجعه ارزیابان به سایت و یا بخش مدیریتی است و مصاحبه با اعضای   هیات علمی و کارکنان جداگانه جهت اطلاع از آنها انجام می پذیرد. جامعیت و صراحت آنها همگی در مستندات بایستی وجود داشته باشد داشتن فرآیندهای سنجش میزان تحقق اهداف بسیار مهم است و باید در جلسات مدیریتی آن موسسه مصوب، مشخص و قابل اجرا باشدمشارکت دست اندرکاران موسسه در تدوین آنها اهمیت بسزایی  داردطی دستورالعملی شیوه انتخاب  اعضا و شیوه مشارکت گروه های هیات علمی و دانشجویان و... کاملا شفاف و مکتوب باشد. مدیریت در موارد الزامی این حوزه فرآیندهای تصمیم گیری سازمان بایستی معلوم و مکتوب باشد:

 

به عنوان مثال فرآیند تصویب رشته و ...

کمیته های پایش و اصلاح فر یندها در قالب جلسات یا شوراهای مختلف می تواند بعنوان مستندات ارائه گردد. روشن و مکتوب بودن وظایف و حدود اختیارات افراد موسسه و نیز حتی بصورت الصاق سمت و نوع فعالیت در محل کار با عکس آنها یا بصورت اتیکت الزامی است. آیین نامه ها همه در سایت می تواند وجود داشته باشد. مصاحبه با افراد موسسه در خصوص آگاهی آنها از آیین نامه ها و همه موارد الزامی، صورت می پذیرد نظام ارزشیابی برای کارکنان بایستی مدون و مکتوب موجود باشدمستندات انجام آنها بطور منظم نیز باشد.

اطلاعات مدیریتی هرچه از طریق سامانه و Data base الکترونیکی باشد، بهتر است. گزارشات سالیانه یا ماهانه مالی در سایت لازم نیست ولی صورتجلساتی مبنی بر وجود آنها در قالب برنامه ریزی مرتب باشد. وجود سامانه یا نظامی برای سنجش رضایتمندی مشتریان و شیوه آنالیز و بازخورد آنها باید وجود داشته باشد و صرف نطرسنجی کافی نیست.

 

منابع و امکانات

در موارد الزامی وجود عکس بانضمام مدارک دیگر بسیار مهم است. در مورد سرویس رفت و آمد، اگر مصوبه هیات امنا در این موارد موجود باشد کفایت می کند تمامی موارد استانداردهای فضا و امکانات و ایمنی و تناسب سرانه آنها بایستی مکتوب باشد و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وجود وب سایت برای دانشکده ها و واحدها به جهت اهمیت در رتبه بندی وبومتریک دانشگاه ها الزامی است. کتابخانه بایستی متناسب با سرفصل های جدید دروس به روز رسانی شود

 

آموزش کارکنان

در صورتی که از قانون مدیریت استخدام کشوری تبعیت میشود اشاره به آن در صورتجلسات و مصوبات کافی استدر غیر اینصورت بایستی مرجع آن موجود باشد.

 

هیات علمی

مشارکت گروه های آموزشی در تدوین و اجرای برنامه های آموزش اساتید و همکاری با EDO/EDC مهم می باشد.

سیستم نظارت بر اجرای برنامه های اعلام شده بصورت اعلام به آموزش و یا EDO می تواند صورت پذیرد. مشخص بودن ساعات مشاوره مهم است. در کل، سامانه رتبه بندی خدمات آموزشی، تمامی موارد بررسی فعالیت های آموزشی را می تواند نشان دهد.

 

خدمات دانشجویی

تقریبا همه موارد با مستندات لازم شفاف است. در صورتیکه مواردی دال بر نبودن وظایف سازمان است، حتما ذکر گردد.

حوزه پژوهشی تمامی موارد بنظر شفاف است.

 

حوزه آموزش دانشجو

دانشکده برای ارائه برنامه درسی بطور کلی و در آغاز هر ترم برای دانشجویان Home page داشتن جدید الزامی است. در تهیه و ثبت گزارش های ارزشیابی ادواریمنظور مستندات شیوه ثبت نمرات است. ارزیابی برنامه درسی در کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده و با همکاریEDO باید صورت گیرد. وجود فرآیندی برای ارزشیابی روند رو به رشد ارزیابی دانشجویان و آنالیز نمرات نیمسال های مختلف مد نظر است. وجود سیستم پایش پیشرفت تحصیلی با داشتن اساتید مشاور تحصیلی و مستندات و فرم های لازم با شرح وظایف مهم می باشد. در کل داشتن فرآیند برای هر فعالیتی و انجام آنها بر اساس فرآیند و ارتقای آن ضروری است.