المپیاد های علمی

تعداد بازدید:۱۵۵۳

ا توجه به دستور وزرات بهداشت المیپادهای علمی دانشجویی در پنج حیطه زیر برگزار می شود:

  1. تفکر علمی در علوم پایه
  2.  مدیریت نظام سلامت
  3. استدلال بالینی
  4. آموزش پزشکی 
  5. فلسفه پزشکی 

برای آنکه دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز بتوانند در المپیادهای علمی شرکت نمایند حیطه ششمی به نام کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم نیز تعریف و تبیین شده است.

قابل ذکر است که :

  • منابع هر حیطه با توجه موضوع انتخابی از طرف وزارت بهداشت هرساله تغییر می کند..
  • دانشجویانی که در المپیاد رتبه ۱ تا ۳ را کسب نمایند به شرط دارا بودن شرط معدل استعداد درخشان محسوب می شوند و میتوانند از تسهیلات آن استفاده نمایند.
  • تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های علوم پزشکی میتوانند در المپیاد شرکت نمایند.
  • دانشجویان در یک حیطه حائز رتبه اول شوند در المپیاد دوره بعد نمیتوانند درآن حیطه شرکت نمایند