آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته رشته های پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

یک موسسه آموزشی عالی است که حداقل دارای سه دانشکده یا دو دانشکده و دو آموزشکده باشد وجه تمایز دانشگاه از سایر موسسات آموزش عالی فعالیت آن در دوره های تحصیلی(کارشناسی ارشد و دکتری)است.

دانشکده : :دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که در رده خاصی از علوم فعالیت دارد.مانند دانشکده علوم-دانشکده برق- دانشکده الهبات و نظایر آن

گروه آموزشی : :کروه آموزشی واحدی از یک دانشکده یا یک دانشگاه است.که در یک رشته خاص یا چند رشته متجانس فعالیت دارد.مانن گروه ریاضی-کروه معارف اسلامی و نظایر آن.

دوره های تحصیلی : :دوره تحصیلی مجموعه ای از دروس منسجم هماهنگ و به هم وابسته در یک رشته تحصیلی که در نظام خاص در مدتی معین به صورت منظم به دانشجو ارائه می شود تا سر انجام به دریافت یکی از مدارک مرسوم دانشگاهی منجر شود مانند دوره های کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشدو...

رشته : : رشته یکی از شعب فرعی از گروه های علمی(علوم پزشکی-علوم انسانی-علوم پایه-فنی مهندسی-کشاورزی-هنر-تربیت معلم -علمی کاربردی)است که از لحاظ موضوع کاملاٌ  مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارآیی مشخص می انجامد.

گرایش گرایش: هریک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد گرایش نامیده می شود.اختلاف دروس گرایش از یک رشته نباید از 7 درصد کل واحد های رشته کمتر و از 30 در صد کل واحد ها بیشتر باشد.

استاد  : هر مدرس که مسئولیت تدریس  دروس نظری یا عملی را در دانشگاه بر عهده دارد استاد نامیده می شود.

 

  استثنائات موارد آیین نامه آموزشی در رشته های پرستاری -مامایی-بهداشت و پیرا پزشکی 

1-یک واحد درس نظری طی نیمسال تحصیلی (موضوع ماده 11 آیین نامه آموزشی)در رشته های فوق الذکر در 17 جلسه یک ساعتی تدریس می شود به همین نحو مجموع ساعات تدریس یک واحد درس عملی آزمایشگاهی 34 ساعت، کار آموزی در عرصه 68 ساعت خواهد بود.

2-مفاد ماده 31 مشمول دروس کار در عرصه نمی گردد و در مورد سایر دروس نیز به جای زمان 3/16 زمان 4/17  منظور گردد.(غیبت در دروس کار آموزی و کار در عرصه نباید از 1/10 ساعت آن دروس بیشتر گردد).

3-نظام آموزش پاره وقت مشمول رشته های فوق الذکر نمی گردد.

4-فارغ التحصلان دوره های کاردانی این رشته ها به شرطی می توانند در دوره کارشناسی نا پیوسته رشته مربوط ادامه تحصیل دهند که طرح ذی ریط را گذرانده و یا توقف را دریافت کنند.

5-در رشته های پرستاری و مامایی مقطع کارشناسی چنانچه دانشجو درخواست صدور مدرک کاردانی را بر اساس مصوبه نماید یه شرطی که 13 واحد دروس کار آموزی و کار در عرصه را گذرانده باشد با رعایت سایر مقرارات امکان پذیر است.

6-صدور مدرک تحصیلی برای فارغ التحصیلان رشته های مذکور مشروط به احراز میانگین کل حداقل 12 و سایر شرایط مندرج در آیین نامه آموزشی و در صورت لزوم اجرای ماده 47 و تبصره های آن می باشد.(بدون در نظر گرفتن موضوع انتقال به سیستم پاره وقت).

7-نیمسال ما قبل مرحله کار آموزی در عرصه، ترم آخر محسوب گردد.

8-اخذ دانشنامه فارغ التحصیلی و گواهینامه موقت پس از انجام خدمات قانونی(طرح) و ارائه مجوز صدور مدارک تحصیلی از سوی اداره کل فارغ التحصیلان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میسر می باشد.

9-مفاد ماده  5-68 شامل فارغالتحصیلان رشته های نامبرده نمی گردد.

10-همراه با کار در عرصه تنها می توان یک درس نظری را مشروط بر آنکه قبلاً آنرا اخذ کرده و نمره قبولی کسب نکرده باشد با استفاده  از ماده 20 گذراند

 

شرایط ورود به دانشگاه

ماده 1 : شرایط ورود به دانشگاه آزاد اسلامی در دوره های کاردانی،کارشناسی و کارشناسی نا پیوسته به شرح زیر است:

1-1 ) داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی ، برابر مصوبات مربوطه.

1-2 )نداشتن منع قانونی از نظر خدمت وظیفه عمومی  برای افراد مذکور.

1-3 )پذیرفته شدن در آزمون ورودی ذی ربط.

1-4)داشتن گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه نظام قدیم و یا گذراندن دوره پیش دانشگاهی نظام جدید مورد تاُیید وزارت آموزش و پرورش برای دوره های کاردانی،کارشناسی پیوسته یا برابر آن  از آموزش های حوزوی(مطابق مصویات شورای عالی انقلاب فرهنگی) و گواهینامه دوره کاردانی رشته مربوط بر حسب مورد از دانشگاه آزاد اسلامی و یا دیگر  مو سسات آموزش عالی مورد تأیید دانشگاه  آزاد اسلامی،وزارت علوم،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دوره های کارشناسی نا پیوسته،همچنین داشتن مدرک دیپلم کار دانش یا فنی و حرفه ای نظام جدید متوسطه قابل قبول برای کاردانی پیوسته.

دارندگان مدرک فوق دیپلم نمی توانند در آزمون ورودی کارشناسی نا پیوسته شرکت نمایند.مگر آن دسته از فارغ التحصیلان خارج از کشور که در  مدرک تحصیلی ارزیابی شده آنان  اجازه ادامه تحصیل در مقطع بالاتر قید شده باشد.

فصل دوم

ثبت نام

ماده 2:   پذیرفته شدگان در آزمون ورودی موظفند در مهلت های تعیین شده طبق اطلاعیه های مربوط برای ثبت نام و انتخاب واحد های درسی به واحد های دانشگاهی ذی ربط مراجعه نمایند.در غیر این صورت در شمول متأخرین ثبت نام قرار می گیرند.

ماده 3:   در صورتی که ظرفیت پذیرش دانشجو در واحد تکمیل شده باشد و واحد امکانات آموزشی لازم را برای پذیرش دانشجویان متأخر داشته باشد می تواند با تأیید شورای آموزشی واحد اقدام به ثبت نام نموده و مراتب را جهت اطلاع به مرکز آزمون اعلام نماید.

تبصره 1- در مواردی ک تعداد پذیرفته شدگان بیش از ظرفیت مصوب واحد باشد و امکانات آموزشی واحد اجازه ثبت نام آنان را در نیمسال اول ندهد واحد دانشگاهی مجاز است بر اساس نمره کل آزمون،تعدادی از پذیرفته شدگان را برای نیمسال دوم ثبت نام نماید.

تبصره 2- حداکثر تأخیر متقاضی برای ثبت نام در مقطع کاردانی(پیوسته و نا پیوسته و آموزش معلمان) و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته و آموزش معلمان)یکسال از زمان پذیرش در آزمون ورودی می باشد مشروط بر اینکه:

الف- متقاضی ذکور از نظر نظام وظیفه منع تحصیلی نداشته باشد.

ب- هنگام ثبت نام مدرک پایه نداشته باشد.

ج- واحد دانشگاهی ظرفیت مصوب داشته باشد . در غیر این صورت شورای آموزشی واحد دانشگاهی اتخاذ تصمیم می نماید.

د- مدت تأخیر تا یکسال جزو سنوات مجاز تحصیل دانشجو محسوب می گردد و واحد دانشگاهی موظف است پس از ثبت نام با اخذ شهریه ثابت بر مبنای سال ورود برای این مدت مرخصی تحصیلی صادر نماید.

ه- هزینه تأخیر را برابر دستور العمل به حساب 1486 بانک ملی تهران شعبه زبرجد(قابل پرداخت در کلیه شعب کشور)واریز و رسید آنرا به واحد دانشگاهی تسلیم نمایند تا به صورت یکجا به امور مالی سازمان مرکزی ارسال نمایند.

تبصره 3:در مورد پذیرفته شدگان فاقد مدرک پایه ، یکسال تأخیر جزو سنوات مجاز تحصیلی محسوب نمی گردد و واحد دانشگاهی باید مرخصی تحصیلی بدون احتساب صادر و شهریه ثابت این مدت را بر مبنای سال ورود از دانشجو اخذ نماید.

تبصره 4:واحد های دانشگاهی موظفند لیست اسامی متأخرین ثبت نام را حداکثر تا یکماه پس از ثبت نام به مرکز آزمون و نسخه ای از آن را همراه با رسید بانکی مربوط،به امور مالی سازمان مرکزی ارسال دارند.

   تبصره 5:دانشجوی متأخر از سال شروع به تحصیل تابع مقررات مالی و آموزش همان سال خواهد بود.

تبصره 6:شروع به تحصیل پذیرفته شدگان دوره کارشناسی نا پیوسته که با استفاده از ماده 20 آیین نامه از مقطع کاردانی فارغ التحصیل می شوند در صورتی امکان پذیر است که امتحان درس یا دروس مزبور قبل از سپری شدن سه شانزدهم از شروع کلاس های مقطع جدید انجام شده و نمره قبولی کسب کرده باشد.

 

انتخاب واحد درسی دانشجویان شاغل به تحصیل

ماده 4:   دانشجویان موظفند در مهلت های تعیین شده در تقویم دانشگاهی برای انتخاب واحد درسی به واحد های دانشگاهی مربوط مراجعه نمایند: لیکن در صورتی که این امر به تأخیر افتد و تأخیر از سه شانزدهم ساعات هر درس بیشتر نشود، انتخاب واحد درسی دانشجو با تأیید شورای آموزشی واحد دانشگاهی امکان پذیر است.در این حال مدت تأخیر جزو حد نصاب غیبت دانشجو محسوب می شود.

تبصره-دانشجویانی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در ماده 4 مراجعه کنند حق انتخاب واحد درسی را در نیمسال نخواهند داشت،لیکن در صورت موافقت شورای آموزشی واحد دانشگاهی آن نیمسال با رعایت ماده 48 این آیین نامه به عنوان مرخصی تحصیلی جزو سنوات مجاز آنان محسوب می گردد.در این حال دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت تعیین شده می باشد.

ماده 5:   تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت حضوری و تمام .قت است.مگر برای دوره هایی که رسماً مستثنی شده باشد.

 منع تحصیلی همزمان

ماده 6:   دانشجو همزمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی در نظام آموزشی تمام وقت یا پاره وقت را نخواهد داشت،در صورت تخلف،از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون موارد خاص آموزشی و دانشجویی سازمان مرکزی محروم و سوابق تحصیلی وی در آن رشته باطل اعلام می شود و دانشجو موظف به پرداخت هزینه انصراف مطابق تعرفه تعیین شده به دانشگاه می باشد.

تبصره- دانشجویان ممتاز موضوع بخشنامه شماره 36/86230 مورخ 79/7/19 سازمان مرکزی از این قائده مستثنی هستند.

 

فصل سوم

 

نظام آموزشی

 ماده 7:   آموزش در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظام واحدی است.

ماده 8:   در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحد های آن درس سنجیده می شود و قبولی یا ردی دانشجو در یک درس به همان درس محدود می گردد.

 

تعریف واحد درسی

ماده 9:   یک واحد درسی نظری ،مقداری درسی است که مفاد آن طی 16 جلسه یک ساعتی آموزش داده می شود این زمان برای هر واحد درس عملی آزمایشگاهی 32 ساعت ،کارگاهی 48 ساعت و عملیات  صحرایی 64 ساعت می باشد.

تبصره- اجرای دوره های کارآموزی و کارورزی بر اساس مدت تعیین شده در سر فصل مصوی و آیین نامه های مرب.ط خواهد بود.

 

سال تحصیلی

ماده 10:   هر سال تحصیلی مرکب ار دو نیمسال تحصیلی و بر حسب لزوم یک دوره تابستانی است هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

تبصره- مدت امتحانات پایان هر یک از دو نیمسال تحصیلی و دوره تابستانی و همچنین امتحان میان ترم جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

ماده 11:   یک واحد درس نظری طی نیمسال تحصیلی در 16 جلسه یک ساعتی و در طول دوره تابستانی در 6 هفته(16 جلسه) تدریس می شود، به همین نحو مجموع ساعات یک واحد درس عملی آزمایشگاهی ، کارگاهی و عملیات صحرایی بر حسب انجام آنها در طول نیمسال یا دوره تابستانی به ترتیب در 16 هفته و 6 هفته تقسیم می شود.

تبصره- در موارد استثنایی و ضروری به پیشنهاد ذی ربط و تصویب سازمان مرکزی دانشگاه، می توان یک واحد درسی را در مدتی کوتاه تر از 16 هفته تدریس نمود.مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از حد مقرر خود کمتر نشود.

 

فصل چهارم

نظام درسی

ماده 12:   هر درس ، بخش مستقلی از برنامه آموزشی است که در یک موضوع مشخص و برای هر نیمسال تحصیلی ارائه می شود.

ماده 13:   دروس دوره دانشگاهی از لحاظ محتوی به دروس عمومی پایه، اصلی و تخصصی تقسیم می شود.

1-13: دروس عمومی، به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومی دانشجویان عرضه می شود.گذراندن این دروس برای عموم دانشجویان الزامی است.

2-13: دروس پایه به منظور تقویت بنیه علمی و ایجاد زمینه مناسب برای پذیرش دروس اصلی و تخصصی ارائه می شود.

3-13: دروس اصلی، اساس و مبنای دروس تخصصی رشته را تشکیل می دهد.

4-13: دروس تخصصی،به منظور افزایش توان علمی و عملی دانشجو در رشته مربوط تدریس می گردد.

ماده 14:   هر درس از نظر ارتباط  با درس یا دروس دیگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسیم می شود.

1-14: درس مستقل درسی است که انتخاب آن منوط به گذراندن درس دیگری نیست.

2-14: درس وابسته:درسی است که انتخاب آن بادرس یا دروس دیگری ملازمه دارد.دروس وابسته به دروس پیشنیاز و دروس همنیاز تقسیم می شود.

3-14: درس پیشنیاز: درسی است که درک مطالب آن برای یادگیری درس یا دروس دیگری که وابسته آن نامیده می شود ملازمه دارد و باید قبل از آن درس یا دروس ارائه گردد.

4-14 : دروس همنیاز:دروسی هستند که باید با هم در یک نیمسال یا دوره تابستان ارائه گردند.

ماده 15:   درس از جنبه انتخاب،به الزامی و انتخابی تقسیم می شود.

1-15: درس الزامی درسی است که گذراندن آن در طول دوره برای دانشجو اجباری است و با دروس دیگر قابل تعویض نمی باشد.

2-15: درس انتخابی درسی است که دانشجو به اختیار خود از بین دروس مربوط انتخاب می کند.

ماده 16:   درس از لحاظ نحوه تدریس به نظری،عملی و نظری - عملی تقسیم می شود.

1-16: درس نظری حاوی مجموعه ای از دانش هاست که به صورت خطابه، کنفرانس،سمینار و بحث و گفتگو تعلیم داده می شود.

2-16: درس عملی حاوی مجموعه مهات هایی است که انتقال آنها محتاج به تمرین،عملیات کارگاهی آزمایشگاهی،بیمارستانی و صحرایی است.

3-16:درس نظری-عملی مجموع دانش ها و مهارت هایی است که به هر دو صورت فوق توأماً تدریس می شود.

ماره 17:   در تمامی واحد های دانشگاهی برای یک رشته معین، برنامه درسی مصوب یکسانی به اجرا گذاشته می شود

دانلود فایل