مطالب مرتبط با کلید واژه

اخلاق و تاریخ پزشکی


فرآیند دریافت کد اخلاق

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز   ترکیب اعضا کمیته اخلاق ترکیب اعضا کمیته اخلاق ۱- دکتر فرج اله براتی رئیس کمیته ۲- دکتر عبدالحسن دولاح دبیر کمیته و پژوهشگر ۳- دکتر سعید بابایی روحانی ۴- دکتر امیر دیبایی متخصص اخلاق زیست پزشکی ۵- نادر افشون ...